เว็บไซต์เผยแพร่การศึกษา โดยครูโสภิต จิรัญดร
**กลุ่มลูกเสือโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
การเดินสวนสนาม เป็นระเบียบแถวอย่างหนึ่งที่ใช้ในพิธีการที่สำคัญของกิจการลูกเสือ
เป็นการรวมลูกเสือจำนวนมากเพื่อรับการตรวจพลสวนสนาม เนื่องในโอกาสสำคัญต่าง ๆ
เช่น วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันปิยมหาราช หรือการเดินสวนสนาม
เฉพาะพระพักตร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นต้น
บางครั้งอาจเป็นการเดินสวนสนามเพื่อฝึกความพร้อมเพรียง
ความแข็งแรงของลูกเสือ ซึ่งเป็นการฝึกให้ลูกเสือรู้จักปฏิบัติหน้าที่ของตน
ในการปฏิบัติร่วมกันเป็นหมู่คณะ
1 . การจัดแถวสวนสนาม
การจัดลูกเสือเป็นแถวสวนสนามอาจจัดได้เป็นหมู่แถวตอนหรือหมู่แถวหน้ากระดาน
โดยมีรูปแบบการจัดดังนี้
1. ถ้าลูกเสือทั้งจังหวัดรวมกันสวนสนามให้จัดแถวเดินเป็นอำเภอ ๆ ไป
เว้นระยะต่อระหว่างอำเภอ 20 ก้าว ผู้อำนวยการลูกเสือหรือผู้แทนเป็นผู้บอก
แถวสวนสนามของอำเภอ ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดหรือผู้แทนเป็นผู้บอก
แถวสวนสนามจังหวัด
2. การเดินสวนสนามให้เว้นระยะต่อดังนี้
1.1 ระยะต่อระหว่างกอง 20 ก้าว
1.2 ระยะต่อระหว่างลูกเสืออำเภอ 20 ก้าว
1.3 ระยะต่อระหว่างลูกเสือจังหวัด 30 ก้าวcdsdfsfdsfd
 
 
 
 
   
 
 
   
   
 
**หมายเหตุ
1) ระยะต่ออาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานที่ และภูมิประเทศ
2) ธงลูกเสือจังหวัด ถ้าเชิญมาให้เชิญมาประจำแท่นรับการเคารพ (ด้านหน้าซ้ายมือของประธาน)
ห้ามใช้แสดงความเคารพผู้เป็นประธานเด็ดขาด
(นอกจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์เดียว) 
 

การเดิน - สวนสนาม

1.เมื่อจัดแถวพร้อมแล้ว ผู้บังคับขบวนสวนสนามจะบอก
“แบก – อาวุธ” และ “ซอยเท้า” แถวลูกเสือจะซอยเท้าจัดแถวรออยู่
2.ให้แตรวงและแตรเดี่ยวออกเดิน จนถึงกองลูกเสือที่อยู่หน้าสุด
3.ผู้บังคับขบวนสวนสนามบอก “หน้า - เดิน” ผู้บังคับบัญชาและลูกเสือ
ทั้งหมดออกเดินตามระยะที่จัดไว้
3. ท่าเดินสวนสนาม
1.เมื่อผู้กำกับบอก “สวนสนาม หน้า – เดิน” ให้ลูกเสือเตะเท้าซ้ายออกไปก่อน
อย่างแข็งแรง ขาตึงปลายเท้างุ้มยกส้นเท้าสูงจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
2.ขณะเตะเท้า ให้แกว่งแขนตรงข้ามกับเท้าไปข้างหน้าตัดกับลำตัว
ให้ฝ่ามือผ่านประมาณกึ่งกลางลำตัวเสมอแนวเข็มขัด ห่างเข็มขัดประมาณ 1 ฝ่ามือ
แบมือนิ้วชิดติดกันตามธรรมชาติ และแกว่งแขนเลยเฉียงไปทางด้านหลังพองาม
งอศอกเล็กน้อย
3.เมื่อวางเท้าเต็มฝ่าเท้าและก้าวเท้าต่อไป ขณะวางเท้าก้าวไปข้างหน้า
ให้โน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย แล้วตบฝ่าเท้าอย่างแข็งแรง ยึดตัวตรงองอาจ
4.เตะเท้าอีกข้างหนึ่งขึ้น ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 2-3 ทำสลับเท้าซ้ายและขวา
เมื่อต้องการเปลี่ยนท่าเดินสวนสนามเป็นเดินปกติให้ใช้คำบอกว่า “เดินตามปกติ”
 
 


 
 


4. การทำความเคารพขณะเดินสวนสนาม

การจัดสถานที่บริเวณสวนสนาม ด้านหน้าผู้เป็นประธานในพิธีหรือผู้รับการเคารพ
จะมีธงปักเป็นเครื่องหมาย 3 ธง คือ
ธงที่ 1 (ธงสีเหลือง) ปักห่างจากจุดทำความเคารพ 20 ก้าว
ธงที่ 2 (ธงสีเขียว) ปักห่างผู้รับการเคารพ 10 ก้าว
ธงที่ 3 (ธงสีแดง) อยู่ถัดผู้รับการเคารพไปอีก 10 ก้าว
การทำความเคารพในขณะเดินสวนสนาม จะปฏิบัติดังนี้
1.เมื่อคนทางขวาของแถวแรกเดินถึงธงแรก ผู้บอกแถวบอก “ระวัง” ลูกเสือตบเท้าเดิน
แข็งแรงและอยู่ในระเบียบอย่างดีที่สุด
2.เมื่อใกล้ธงที่ 2 ให้ผู้บอกแถวบอกว่า “แลขวา – ทำ” ผู้บอกทำวันทยหัตถ์
สะบัดหน้าแลขวา ตาจับผู้รับทำความเคารพ ส่วนลูกเสือสะบัดหน้าแลขวา
ตาจับผู้รับการเคารพ มือไม่แกว่ง คนขวาสุดของแต่ละตับแลตรงรักษาแถวให้ตรงไว้
3.เมื่อพ้นธงที่ 3 สะบัดหน้าแลตรง เลิกทำความเคารพมือลงและแกว่งแขนตามปกติ
4.เมื่อธงคณะลูกเสือแห่งชาติ ธงลูกเสือประจำจังหวัดผ่านมากับขบวนลูกเสือสวนสนาม
ให้ผู้บังคับบัญชาทุกคนที่อยู่ตรวจพลสวนสนามแสดงความเคารพ

 

 <กลับไปด้านบน>
© Copyright เมษายน 2551