เว็บไซต์เผยแพร่การศึกษา โดยครูโสภิต จิรัญดร
 
 
** เป็นวิทยากรให้ความรู้สู่ชุมชน  จ.สระบุรี
 
  **เป็นวิทยากรให้การฝึกอบรมโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จ.ราชบุรี  
 
   
     
   
 
  **เป็นวิทยากรให้การฝึกอบรมที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ราชบุรี  
 
   
 
© Copyright เมษายน 2551